اولین هم آفرینی فردوس

باز آفرینی و جان‌بخشی به فضاهای شهری / المان ها و فضاهای جمعی/توسعه بسترهای گردشگری

رویداد‌های «هم‌آفرینـی» محیطی هـم‌افزا و تعاملی برای رسیدن به خلق مدل‌هایی نوآورانه در حل مسائل هستند، در اولین هم آفرینی فردوس، افراد با انگیزه و خلاق در سه روز متوالی گرد هم می آیند و در جهت بازآفرینی و جان بخشی به فضاهای شهری، المان ها و فضاهای جمعی و خلق بسترهای گردشگری تیم سازی، ایده پردازی می کنند. تیـم ها آمـاده می شـوند و در پایـان به ارائـه پـروژه ها یا استـارتاپ های خـود به سرمایـه گـذاران و مدیـران می پردازند.

مکان رویداد

شهرستان فردوس/هتل عماد نظام فردوس

 زمان رویداد

چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 4، 5 و 6 دی ماه 1398

حامیان رویداد